Planer for bruk av gymsalen etter rehabilitering

Strømsø skole skal dessverre og heldigvis rehabiliteres etter høstferien i 2021, samtidig har Drammenshallen blitt benyttet som vaksinasjonssenter i Drammen. Dette har skapt en utfordring ift planlegging av treninger for høstsemester 2021. Vi beklager om dette får store konsekvenser for enkelte lag og utøvere, gjerne ta kontakt med oss om det skulle være noe medlemmer vil ta opp. 

Gymsalen på Knutepunkt Strømsø skal rehabiliteres, som del av områdesatsingen Strømsø 2030. Rehabiliteringsarbeidet vil foregå fra august-desember 2021. Bygget vil være stengt for bruk i hele perioden.

Knutepunkt Strømsø skal legge til rette for deltakelse og aktivitet for innbyggerne i kommunedelen ved å etablere en åpen og inkluderende møteplass. Gymsalen er en viktig arena for å realisere dette. Rehabiliteringen finansieres av statlige midler som del av områdesatsingen Strømsø 2030, hvor hovedmålet er at flere beboere i kommunedel 7 får styrket sine levekår gjennom varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. 

Styring og eierskap

Brukermedvirkning og kartlegging med organisasjonslivet, skoler, barnehager, andre kulturinstitusjoner
og borettslag i kommunedelen har avdekket følgende behov:
– utlån til blant annet barnebursdager
– møteplass for ungdom
– samlingslokale for foreninger
– sosialt samlingssted for kommunedelens befolkning
– kulturelle arrangement, som utstillinger og forestillinger


For å legge til rette for variert bruk basert på de innspilte behovene vil det være viktig for Knutepunkt Strømsø å disponere gymsalen i helgene, inkludert fredag ettermiddag/kveld. Kommunale tjenester og frivillige organisasjoner fyller gymsalen med aktivitet også på dagtid, blant annet til «Sterk og stødig»-grupper, røykesluttkurs, barsel-yoga og etter skoletid-tilbud for barn (Blå Kors/Barnas stasjon). Kirkens bymisjon bruker ledig plass til oppbevaring av klær, leker og utstyr som deles ut til vanskeligstilte familier i kommunen.

Skroll til toppen